فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | فیلم های آموزشی


فیلم آموزشی - انیمیشن پرتوهای یونیزان


فیلم آموزشی - انیمیشن تصویربرداری پزشکی با اشعه از خانم های باردار


فیلم آموزشی - انیمیشن تصویربرداری پزشکی هسته ای