فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | نکات حفاظتی بخش های پرتویی


 


دستورالعمل های حفاظت در بخش پزشکی هسته ای
 
 
دستورالعمل های حفاظت در بخش پزشکی هسته ای(2)

بيماران باردار در بخش پزشکی هسته ای
 
 
رفع آلودگی خارجی در حین کار با مواد رادیو اکتیو
 
اقدامات لازم جهت جلوگیری از آلودگی در حین کار با مواد رادیو اکتیو

 

    

 اقدامات لازم جهت رفع آلودگی داخلی در حین کار با مواد رادیو اکتیو

پرسنل پرتوکار 
 
اتاق نگهداری پسمان پزشکی هسته ای
 
حفاظت پرتویی بیماران در سی تی اسکن
 

اصول ايمنی و حفاظتی در سيستمهای تصويربرداری سی تی اسکن 
 
نكات قابل توجه در دفع پسمان هاي رادیواکتیو
 

 

نكته ي كليدي در ارجاع مناسب بيمار براي سی تی اسكن

 

اصول ايمنی و حفاظتی در سيستمهای تصويربرداری سی تی اسکن
 

 

   

 

نکات حفاظتی کودکان در بخش رادیولوژی

 

نکات حفاظتی ضروری در بخشهای رادیولوژی 

 

 

نکات حفاظتی در هنگام کار با دستگاه ماموگرافی

 

نکات حفاظتی ضروری هنگام کار با دستگاه پرتابل رادیولوژی 

 

 

 

دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا 

 

 

 

نکات حفاظتی کودکان در بخش رادیولوژی 

بررسی های ایمنی در بخش پرتودرمانی