فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | قوانین

     
آیین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه     ضوابط پرتو گیری مردم  
               
       
ضوابط کار با پرتو در مراکز پزشکی هسته ای      قواعد کاربا پرتو در مراکز تشخیصی  
         
 
قواعد کار در مراکز پرتو درمانی
   
قواعد کار در مراکز تشخیصی حیوانات
 
 

فرایند صدور یا تمدید مجوز مراکز پزشکی 
   
ضوابط دریافت اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیوداروها 
 

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای
   
ضوابط دریافت مجوزهای موردی ( ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)
 

ضوابط مونیتورینگ محیطی و منبع به منظور حفاظت پرتوی
        
ضوابط دریافت پروانه برای تاسیسات پرتودهی گاما و الکترون
 

ضوابط ارزیابی، ثبت و گزارش دهی پرتوگیری شغلی در مراکز ارائه خدمات دزیمتری فردی خارجی
   
ضوابط دریافت پروانه و مسئولیت ها 

 
 

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات،خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتو شناسی تشخیصی
   
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی
 
 

ضوابط رها سازی مواد پرتوزا به محیط
   
ضوابط تعیین مسئول فیزیک بهداشت کل
 
 
ضوابط ترابری ایمن مواد پرتوزا
     
ضوابط پرتوگیری پزشکی
 


مجوز دوره ها حفاظت در برابر اشعه 

     
کار با سنجشگرهای پرتویی
 
 
دریافت مجوزکار با اشعه در مراکز پرتودرمانی
      
قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی
 
 
مجوز ورود و ترخیص سنجش گرها
      
ورود و ترخیص دستگاه ها و چشمه های پرتو درمانی