فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | پرسش و پاسخ متداول

طرح پرسش

آدرس دفتر فیزیک بهداشت کجاست؟

تهران-انتهای بلوارکشاورز-ضلع شمال شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی-ساختمان دکتر کابلی- دفتر فیزیک بهداشت