مرکز فیزیک بهداشت

حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد پرتوزا و دستگاه‌های پرتوساز، از طریق وضع قوانین و مقرارات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آن‌ها، علم فیزیک بهداشت نامیده می‌شود. حفاظت در برابر اشعه در واقع حرفه‌ای است که انسان، محیط زیست و نسل‌های آینده را در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها بر اساس اصول علمی تدوین شده در دانش فیزیک بهداشت بر عهده دارد.